Ondřej Matula

Bachelor's thesis

Rekonstrukce silnice II/150, část lesního úseku Pavlíkov - Leštinka

Reconstruction of Road II/150, Part of Forest Section Pavlikov - Lestinka
Anotácia:
Náplní této bakalářské práce je návrh variantního řešení rekonstrukce (přeložky) silnice II/150 v lesním úseku Pavlíkov – Leštinka. Práce je zpracována na úrovni odpovídající požadavkům studie. Práce obsahuje zdůvodnění přeložky komunikace, charakteristiku řešené oblasti, výsledky dopravního průzkumu, analýzu nehodovosti, návrh variant vedení přeložky komunikace. Z předložených variant je na základě …viac
Abstract:
The aim of this thesis work is the variant solution reconstruction (realignment) road II / 150 in the forest section Pavlíkov - Leštinka. Thesis is processed at a level appropriate to the requirements of the study. Labor contains a rationale for road realignment, characteristics of the solution areas, traffic survey results, analysis of accidents, design variant management relaying communications. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedúci: Jan Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava