Lukáš Crha

Master's thesis

Management fyzické ochrany osob s virulentní nákazou a následnou izolací

Physical protection of persons with virulent infection and subsequent isolation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zajištěním fyzické ochrany objektů zajišťující izolaci osob, u kterých je pravděpodobnost výskytu vysoce nakažlivé nemoci. Práce obsahuje části zabývající se souvisejícími právními předpisy, teoretickým východiskem bezpečnosti, deskripcí objektů infekčního oddělení a hodnocením bezpečnostních rizik. S využitím bezpečnostního zónování je vytvořen obecný návrh zabezpečení …more
Abstract:
This thesis deals with the ensuring the physical protection of objects providing isolation of persons for whom exists the probability of occurrence of infectious diseases. The thesis includes sections dealing with related legislation, theoretical basis of security, descriptions of objects of infectious department and assessment of security risks. In the next part a general standard for security of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Radomír Ščurek
  • Reader: Tomáš Staněk

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava