Daniel Fábry

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu ČÚS a IFRS

Tangible fixed assets from the perspective of ČÚS and IFRS
Anotace:
Předložený text se věnuje problematice dlouhodobého majetku. Cílem práce je na základě komparace obou účetních systémů (Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen IFRS) stanovit hlavní rozdíly v oblasti oceňování a vykazování dlouhodobého hmotného majetku. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů spojených se sledovaným tématem …více
Abstract:
The presented text deals with the issue of fixed assets. The aim of the thesis is to determine the main differences in the valuation and reporting of tangible fixed assets on the basis of a comparison between the two accounting systems (Czech Accounting Standards (CAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS).) The theoretical part of the thesis contains a definition of basic concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní