Theses 

Ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče. – Bc. Nikola BENEŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola BENEŠOVÁ

Master's thesis

Ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče.

Nursig care about newborn within the perioperation care.

Abstract: Zvoleným tématem diplomové práce je ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče, veškerá specifika a odlišnosti, z ošetřovatelského pohledu. Hlavním úkolem bylo zjistit, co všechno sestry v rámci perioperační péče musí zajistit a jaké jsou jejich postupy. V neposlední řadě jsme se zajímali o rozdíly ošetřovatelské péče, především podle věku novorozenců. Bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření, které probíhalo pomocí polostrukturovaných rozhovorů se sestrami perinatologických center. Do výzkumu bylo zapojeno celkem 10 respondentek různého vzdělání, a s odlišnou délkou praxe. Sestry si nejčastěji pod pojmem perioperační péče představují péči před operací, během operace a po ní. Většiny z nich se potom týká hlavně předoperační příprava dítěte a následně pooperační péče. Pouze 2 z 10 dotazovaných se přímo účastní operačního výkonu a provázejí tak novorozence v rámci celé perioperační péče. Z hlediska předoperační péče nejčastěji ihned dítě identifikují, kontrolují vitální funkce, účastní se krevních odběrů, kdy rovnou zajistí žilní vstup, podávají medikaci dle ordinací lékaře, připravují operační pole a komunikují s rodiči. Nejvíce s matkami, které bývají jako doprovod u dítěte téměř ve většině případů. Potom vezou dítě na operační sál, kde ho předají, aby si jej mohly následně po zákroku převzít. Samozřejmě vše zapisují do dokumentace a některé kontrolují podepsané informované souhlasy. Intraoperační péče pak spočívá především v kontrole novorozence, asistenci lékaři při zajištění dýchacích cest-intubaci, ale i během celého operačního výkonu. Nejčastěji se u dětí operují kýly, střeva a srdce. Souhrnně sestry zmiňovaly chirurgické operace vývojových vad. Po operaci, kdy si sestry dítě převezmou, je většinou uloženo na oddělení neonatologické JIP. Kde mají připravený ventilátor, inkubátor a veškerou medikaci. Pravidelně kontrolují a zapisují vitální funkce, sledují operační ránu a její okolí, příjem a vylučování, zajišťují výživu a další. Nezapomínají také na hodnocení bolesti, nejčastěji dle škály NIPS a edukaci rodičů. Pooperační komplikace se vyskytují spíše ojediněle, ale jsou známy infekce, krvácení nebo třeba abstinenční syndrom po podávání opiátů. Ze shromážděných dat je patrný pouze jeden rozdíl vztahující se k věku operovaných novorozenců. Tím je, že některé operace se vyskytují více u nezralých, například nekrotické enterokolitidy. Jinak se celkově nejvíce operují právě novorozenci narození před stanoveným termínem porodu a extrémně nezralí. Pokud by sestry měly možnost něco měnit nebo zlepšovat v rámci perioperační péče z pohledu ošetřovatelského, byl by to především větší kontakt matky s dítětem a důsledné dodržování aseptických postupů. Jinak je většina sester spokojena, chválí si vysoce specializovanou péči, spolupráci lékařského týmu, včetně dětských lékařů a specialistů, s týmem ošetřovatelským. Z toho vyplývá i stále se snižující úmrtnost rizikových a patologických novorozenců a zlepšující se kvalita života těchto dětí po operacích.

Abstract: The topic of the thesis Nursing Care of Newborns in the Process of Perioperative Care deals with specific and distinct features of such care from the viewpoint of nursing. The main objective was to specify all tasks of nurses in the process of perioperative care and the procedures they use. Last but not least, we focused on how the nursing care differs with regard to the age of newborns. The selected research method was qualitative research using semi-structured interviews with nurses from perinatology centers. The research covered 10 respondents with various levels of education and lengths of practical experience. Nurses most frequently understand the term of perioperative care as the care provided before, during and after a surgery. Most of them actually perform preparation of the child before the surgery and then they provide postoperative care. Only 2 out of the 10 respondents are directly involved in the surgery procedure and thus accompany the newborns throughout the entire process of perioperative care. The care provided before the surgery most often includes identification of the child, checking of its vital functions, involvement in blood collection, including intravenous cannulation, administration of prescribed medication, preparation of the surgical site and communication with the parents. Children are most frequently accompanied by their mothers and nurses need to communicate with them. Nurses transport the child to the operating room, hand the child over and subsequently take it back after the surgery. They also record all those activities in the medical files and in some cases they check signed informed consents. Intraoperative care consists mainly of monitoring of the newborn, assisting to the physician in airway management - intubation and during the entire surgery procedure. The most common surgical procedures performed in children are hernia, bowel and heart surgeries. The nurses also generally mentioned surgeries of developmental disorders. After the surgery nurses usually move the child to the neonatology intensive care unit which is equipped with a ventilator, incubator and all types of medication. They regularly check and record child´s vital functions, monitor the surgical wound and its proximity, intake and excretion, they provide nutrition etc. Nurses also assess the pain, most frequently using the NIPS scale, and they educate the parents. Post-surgery complications occur only sporadically and they include infections, bleeding or abstinence syndrome after administration of opiates. The collected data have shown only one difference relating to the age of newborns who underwent a surgery. Specifically, certain surgeries, e.g. of necrotic enterocolitis, are performed more frequently on less mature newborns. In general, most of the surgeries are performed on prematurely born neonates and extremely immature neonates. When asked what they would like to change or improve in the perioperative care from the nursing point of view the nurses primarily mentioned more contacts between the mother and child and consistent compliance with aseptic procedures. The responding nurses were mostly content, they praised the highly specialized care and the good cooperation between the nursing team and the medical team which consists of pediatricians and specialists. Results of those teams thus contribute to continually decreasing mortality rate of high-risk and pathological newborns and to better quality of life of those children after the surgery.

Keywords: Perioperační péče, Předoperační péče, Intraoperační péče, Pooperační péče, Edukace, Ošetřovatelská péče, Novorozenec, Neonatologie

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54757 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

BENEŠOVÁ, Nikola. Ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče.. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 04:59, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz