Andrea Jurčicová

Bakalářská práce

Aplikace a porovnání metod analýzy odchylek včetně citlivostní analýzy

Application and Comparison of the Methods for Influences Quantification Including Sensitivity Analysis
Anotace:
Cílem bakalářské práce je aplikace a porovnání metod analýzy odchylek na společnost Ondřejovická strojírna a.s. v letech 2010-2015 doplněné o citlivostní analýzu. Teoretická část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku finanční analýzy spolu s charakteristikou hlavních uživatelů finančních analýz a zdrojů, ze kterých jsou čerpány informace. Jsou zde také popsány vybrané metody finanční analýzy …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the application and comparison of the methods for influences quantification including sensitivity analysis of a company Ondřejovická strojírna a.s. in the period from 2010 to 2015. The theoretical part is focused on general description of the financial analysis together with the characterization of main users of financial analysis and information sources for financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava