Lada Kubatková

Bakalářská práce

Regulační poplatky ve zdravotnictví

Regulatory Health Service Fees
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou regulační poplatky ve zdravotnictví. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž první dvě části tvoří část teoretickou a třetí část praktickou. Teoretická část popisuje zdravotní péči, zdravotnická zařízení a regulační poplatky od jejich vzniku. Praktická část je věnována regulačním poplatkům v praxi zdravotnického zařízení, nemocnice. Tato část popisuje vznik regulačních …více
Abstract:
Subject of the bachelor´s work is regulatory fees in the health service system. The work is divided to three sections, the first two of them deal with the topic from theoretical point of view, the third one from practical one. The theoretical part have described healthcare, healthcare institutions and regulatory fees since a moment of their formation. The practical part is dedicated to regulatory fees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Jiří Matěj

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava