Theses 

Zadluženost českých domácností v porovnání s vybranými zeměmi – Lukáš Trulík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Lukáš Trulík

Master's thesis

Zadluženost českých domácností v porovnání s vybranými zeměmi

Indebtedness of the Czech Households in Comparison with Selected Countries

Anotácia: Diplomová práce se zabývá zejména vývojem a strukturou zadluženosti českých domácností u bankovních a nebankovních institucí. Snaží se analyzovat rozdíly v zadluženosti domácností zemí Visegrádské skupiny, tedy Maďarska, Polska, České republiky a Slovenska. Práce má taktéž snahu odpovědět na otázku, jakým způsobem hospodářské politiky reagují na předlužení obyvatelstva v jednotlivých ekonomikách. Jejím cílem je zhodnotit míru zadlužení domácností zemí Visegrádské skupiny, porovnat úroveň tohoto zadlužení a zhodnotit, jestli její výše nepředstavuje hrozbu pro budoucí hospodářský a finanční vývoj.

Abstract: Thesis concerns specifically with the development and structure of the household indebtedness in the countries of Visegrad Four – that is Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia. This thesis also tries to answer the question of how economic policies react to the indebtedness of population in each particular economy. Its goal is to evaluate the rate of the household indebtedness in the countries of Visegrad group, compare the levels of this indebtedness, and determine whether its levels do not pose a threat for the future economic and financial development.

Kľúčové slová: Česká republika, Visegrádská skupina, Slovensko, Maďarsko, Polsko, zadluženost, domácnosti, obyvatelstvo, vývoj, úvěry, půjčky, dluhy, doporučení, ČNB, Evropská unie, komparace, srovnání, centrální banka, bankovní instituce, nebankovní instituce, krize

Keywords: Czech Republic, Visegrad Group, Slovakia, Hungary, Poland, debt, households, population, development, credit, loans, debts, recommendations, CNB, European Union, comparing, comparison, the central bank, banking institutions, non-banking institutions, crisis

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Martin Štěpánek
  • Oponent: Christiana Kliková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 09:07, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz