Martin Valeček

Bakalářská práce

Využití odpadního tepla z vysokotlakého kompresoru

Waste Heat of High Pressure Compressor Utilization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím tepla stlačeného vzduchu z vysokotlakého kompresoru instalovaného v provozu kyslíkárny. Teoretická část je věnována popisu současného stavu technologie, současného systému využívání tepla ze vzduchu pro ohřev dusíku v rekuperačním výměníku a analýze provozních dat. V praktické části je vytvořena tepelná bilance a proveden výpočet účinnosti výměníku ze získaných provozních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the using of compressed air heat from a high-pressure compressor installed in an oxygen plant. The theoretical part is focused to the description of the existing technology, the existing system of using heat from the air in a heat exchanger for nitrogen heating and it`s analysis of operating data. The heat balance is created and the heat exchanger efficiency is calculated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Výtisk
  • Oponent: Petr Krč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava