Theses 

Diagnostika organizační kultury: souvislost mezi osobností a vnímáním obsahu kultury – Bc. Olga Hrstková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Olga Hrstková

Diplomová práce

Diagnostika organizační kultury: souvislost mezi osobností a vnímáním obsahu kultury

Organizational culture diagnostics: Correlation between personality and culture content perception

Anotace: ANOTACE Organizační kultura je jevem, který existuje pouze prostřednictvím jednotlivců, na druhé straně je ale jevem, který má nadindividální povahu, což klade zvýšené nároky na její diagnostiku. Hlavním cílem studie je identifikace souvislosti mezi osobností jedince a jeho vnímáním obsahu organizační kultury. K tomu byly využity následující metody: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) a Organization Character Index (OCI) od W. Bridgese. Hypotézy byly testovány na vzorku 309 respondentů, pocházejících z pěti firem a jedné neziskové organizace. Především bylo ověřováno, jak vnímání organizační kultury ovlivňuje osobnost hodnotitele dle typologie MBTI. Dále bylo zjišťováno, zda závisí vnímání obsahu kultury organizace na hodnotitelově pozici v organizaci a na jeho pohlaví. Souvislost mezi typem osobnosti a vnímáním organizační kultury se statisticky signifikantně neprokázala. Z ověřování dalších hypotéz vyplynulo, že vedoucí pracovníci ve srovnání s podřízenými častěji hodnotí svou organizaci jako usuzující než vnímající. Hypotéza o tom, že vnímání charakteru organizace závisí na pohlaví, se nepotvrdila.

Abstract: SUMMARY Diagnostics of Organizational Culture: Correlation Between Personality and Culture Content Perception Organizational culture is a phenomenon that only exists by the medium of individuals; on the other hand, it is a phenomenon of super-individual nature, which puts heavier demands on the diagnostics. The main goal of this study is to identify a correlation between the personality of an individual and his/her perception of the culture content. The following methods were used: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and Organizational Character Index (OCI) by W. Bridges. Hypotheses were tested on a sample of 309 respondents coming from five companies and one non-profit organization. The first thing to look into was the way organizational culture perception affects the evaluator’s personality according to the MBTI typology. The next thing to find out was whether organizational culture content perception depends on the evaluator’s position within the organization, and her/his sex. The correlation between personality type and perception of culture content was not proved significantly. Further hypothesis examination showed that managerial staff (compared to non-managerial staff) more frequently qualify their organization as a judging rather than a perceiving one. The hypothesis that organizational character perception depends on sex was not proved.

Klíčová slova: Organizační kultura, diagnostika organizační kultury, typologie organizační kultury, psychologie osobnosti, C.G. Jung, MBTI, OCI, Bridges, vnímání

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz