Josef Skalka

Bakalářská práce

Havarijní plánování v okolí objektů s výskytem výbušných látek a předmětů

Emergency Planning for Surroundings of the Buildings Containing Explosive Substances and Objects
Anotace:
SKALKA, Josef. Havarijní plánování v okolí objektů s výskytem výbušných látek a předmětů. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2019, 47 stran. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi havarijního plánování v okolí objektů s výskytem výbušných látek a předmětů. V první části přibližuje bezpečnostní požadavky na budovy vyrábějící a skladující …více
Abstract:
SKALKA, Josef. Emergency Planning for Surroundings of the Buildings Containing Explosive Substances and Objects. Thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2019. 47 pages. This bachelor thesis deals with the possibilities of emergency planning for surroundings of the buildings containing explosive substances and objects. The first part describes safety requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Vilém Adamec
  • Oponent: Pavel Šenovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava