Stanislav Jemelík

Master's thesis

Rozbor nehodovosti u jednotek požární ochrany HZS ČR

Accident Analysis for Fire Protection Units of the Fire Brigade of the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem nehodovosti u jednotek požární ochrany HZS ČR. Hodnotí dopravní nehody zaviněné při jízdě k zásahu. Část práce je věnovaná popisu a charakteristice techniky. Dále jsou zde vyhodnoceny příčiny nehod. Podle vybraných kriterií je sestaven profil nebezpečného řidiče.
Abstract:
This diploma thesis deals with the accident analysis of fire protection units of the Czech Fire Brigade. Evaluates traffic accidents caused by driving. Part of the work is devoted to the description and characteristics of the technique. In addition, the causes of accidents are evaluated. Depending on the selected criteria, a dangerous driver profile is compiled.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Ladislav Jánošík
  • Reader: Marek Cochlar

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava