Theses 

Vlastní pojetí stárnutí jako moderátor vztahu mezi vnímanou věkovou diskriminací na pracovišti a pracovní self-efficacy zaměstnanců nad 50 let – Bc. Kateřina Pavlíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Pavlíčková

Bakalářská práce

Vlastní pojetí stárnutí jako moderátor vztahu mezi vnímanou věkovou diskriminací na pracovišti a pracovní self-efficacy zaměstnanců nad 50 let

Self-perception of Ageing as a Moderator of the Relationship Between Perceived Age Discrimination in a Workplace and Occupational Self-efficacy of Employees over the Age of 50

Anotace: Cílem této práce bylo rozšířit nedostatečně probádanou a výzkumníky opomíjenou oblast ageismu na pracovišti o zjištění, jak se liší vliv vnímané věkové diskriminace na pracovní self-efficacy u zaměstnanců s pozitivním pojetím stárnutí oproti zaměstnancům s negativními představami o svém stárnutí. Výzkumný soubor tvořilo 137 zaměstnanců ve věku 50 a více let, pracujících alespoň 20 hodin týdně. Sběr dat proběhl online pomocí sebeposuzovacích dotazníků. K měření proměnných byly využity škály: Czech adaptation of the General Self-Efficacy Scale, ‘Attitudes towards Own Aging’ of the Philadelphia Geriatric Center Morale Scale a Workplace Age Discrimination Scale (WADS). Výsledky ukázaly slabé až středně silné vztahy mezi proměnnými, moderační analýza pak potvrdila signifikantní interakční efekt vnímané věkové diskriminace a vlastního pojetí stárnutí na pracovní self-efficacy. Vlastní pojetí stárnutí ovlivnilo nejen sílu, ale také směr vztahu – s rostoucí negativitou vlastního pojetí stárnutí vzrůstal negativní vliv vnímané věkové diskriminace na pracovní self-efficacy, s rostoucí pozitivitou pojetí stárnutí byl naopak vliv věkové diskriminace pozitivní. Při průměrné hodnotě vlastního pojetí stárnutí byla vnímaná věková diskriminace statisticky nevýznamným prediktorem. Tato zjištění jsou rozebírána z pohledu teorie resilience a labelingu.

Abstract: The aim of this study was to extend the insufficiently researched and neglected area of ageism at the workplace to find out how the impact of perceived age discrimination on occupational self-efficacy varies with workers´ positive and negative self-perceptions of aging. The sample consisted of 137 employees aged 50 and over, working at least 20 hours a week. Data collection was conducted online using self-report questionnaires. In order to measure the variables, the following scales were used: Czech adaptation of the General Self-Efficacy Scale, 'Attitudes towards Own Aging' of the Philadelphia Geriatric Center Morale Scale, and Workplace Age Discrimination Scale (WADS). The results showed weak to moderate relationships among variables, moderation analysis then confirmed the significant interaction effect of perceived age discrimination and self-perception of aging on occupational self-efficacy. The self-perception of aging influenced not only the strength but also the direction of the relationship - with the increasing negativity of the self-perception of aging, the negative impact of perceived age discrimination on work self-efficacy increased, conversely with the increasing positivity of the self-perception of aging, the impact of age discrimination was more positive. At the average value of the self-perception of aging, perceived age discrimination was a statistically insignificant predictor. These findings are analyzed from the perspective of resilience and labeling theory.

Klíčová slova: vlastní pojetí stárnutí, vnímaná věková diskriminace, pracovní self-efficacy, zaměstnanci nad 50 let, self-perception of aging, perceived age discrimination, occupational self-efficacy, workers over the age of 50

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hašková
  • Oponent: Mgr. Ludmila Kašpárková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz