Karla Kryštofová

Doctoral thesis

Výzkum vlivu skladby komunálního odpadu využívaného v ZEVO na tavitelnost popela

The research of municipal waste composition utilized by technology of waste-Zevo on ash melting point
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zabývá vlivem složení spalovaného materiálu, v tomto případě separovaného komunálního odpadu, v ZEVO - zařízení pro energetické využití odpadů, na tavitelnost popela. Dále je v práci řešeno energetické využití komunálního odpadu i jiným způsobem než jen jeho samostatným spalováním. Kombinované spalování vhodným způsobem využívá energetickou kapacitu odpadů spolu s dodáním …more
Abstract:
The present dissertation deals with the influence of combustion material composition, in this case separated municipal waste, in WtE – waste to energy plants on ash fusibility. Also the energy use of municipal waste is solved in other way than its own combustion. Combined combustion appropriately utilizes the energy capacity of the waste together with the supply of another source of energy, which may …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2018
  • Supervisor: Helena Raclavská
  • Reader: Dagmar Juchelková, Emília Hroncová, Vítězslav Zamarský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Doctoral programme / field:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení