Bronislav Horák

Diplomová práce

Komplexní elektrická výbava autonomního objektu, průzkum trhu.

Complex electrical equipment for autonomous objects, commerce market reseach.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat a popsat autonomní zdroje elektrické energie, určit ekonomické, technické a uživatelské vlastnosti. Teoretická část je zaměřena na: • rozdělení zdrojů, možnosti využití, určení výkonu zdrojové soustavy • přehled komerčně dostupných elektrických spotřebičů pro vybavení autonomního objektu (obytný přívěs a horská chata) • návrh vybavení modelového objektu komerčně …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze and describe the autonomous power supply, to determine the economic, technical and user properties. The theoretical part is focused on: • resource allocation, utilization, determining the power source system • an overview of commercially available equipment, electrical appliances autonomous object (caravan and mountain cottage) • equipment design object model commercially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Bernat
  • Oponent: Stanislav Mišák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava