Theses 

Obnovitelné zdroje energie a jejich přínos pro rozvoj obcí – Bc. Jiří Haloun

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Haloun

Diplomová práce

Obnovitelné zdroje energie a jejich přínos pro rozvoj obcí

Renewable energy sources and their contribution to municipalities

Anotace: V úvodu své diplomové práci se zabývám pohledem na problematiku obnovitelných zdrojů energie. Posuzuji z geografického hlediska možnosti další realizace obnovitelných zdrojů na našem území. V samostatné kapitole se věnuji ekonomickým aspektům obnovitelných zdrojů, jakými jsou počáteční investice do realizace projektu, náklady na provoz a možný finanční potenciál. V druhé části mé diplomové práce představuji simulaci, kde bude vystupovat obec v roli investora, který má investiční záměr. Tím je realizace výstavby zařízení, které využívá obnovitelného zdroje energie k výrobě energie elektrické. Následně komparační metodou je zvolen nejvhodnější zdroj a představena projektová simulace v konkrétní vhodné lokalitě. Závěr aplikační části obsahuje finanční analýzu celého projektu, včetně možných alternativ, a ve výsledku budeme znát ziskovost v závislosti na časové ose. Specifická pozornost je věnována přínosu projektu do rozpočtu obce

Abstract: In the introduction of my thesis I discuss the issue of renewable energy sources. From a geographical point of view, I analyze the possibilities of the further implementation of renewable energy sources in our country. A separate chapter is dedicated to the economic aspects of renewable resources, such as the initial investment in the project implementation, operation costs and possible financial potential. Legislative aspects of the implementation of renewable energy sources, especially from the perspective of the Building Act, are also mentioned in a separate chapter. In the second part of this thesis a simulation, where the municipality will act as an investor who has an investment plan, is introduced. This being the realization of the construction of a device which uses renewable energy source to produce electrical energy. Subsequently, the comparative method we choose the most appropriate source project and perform simulation in particular suitable location. At the end of the practical section, a financial analysis of the project will be given, including possible alternatives. As a result, we will know the profitability of the project depending on the timeline, thereby determining the possible gain to the municipal budget.

Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie, přenosová soustava, legislativa, územní plánování, investiční podpora

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz