Veronika Dohnálková

Diplomová práce

Návrh typologie spotřebitelů na trhu vína

Design of Consumer Typology on the Wine Market
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout typologii spotřebitelů na trhu vína a jednotlivé segmenty charakterizovat. K naplnění hlavního cíle bylo třeba analyzovat postoje spotřebitelů a jejich celkové chování na trhu vína. Dílčím cílem bylo zmapovat kde, s kým, a při jakých příležitostech spotřebitelé víno konzumují. Analýza byla provedena pomocí kvantitativního výzkumu. Data byla získána …více
Abstract:
The main of the thesis was to design the typology of consumers in the wine market and to characterize individual segments. In order to achieve the main objective, it was necessary to analyze the attitudes of consumers and their behavior on the wine market. Partial activity was to analyze, where, on what occasions and with whom wine is consumed. The analysis was performed using quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Jana Hodulová
  • Oponent: Tomáš Pavelek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod