Eva Klementová

Bakalářská práce

Ochrana osobních údajů v České republice v kontextu činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Personal data protection in the Czech Republic in context of activities of the Office for Personal Data Protection
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice ochrany osobních údajů v České republice se zřetelem na nedávno přijaté obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Práce popisuje úkoly, pravomoci a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Neméně důležitou částí práce je vysvětlení základních pojmů definovaných zákonem. Cílem práce je zhodnotit vývoj a strukturu vybraných činností Úřadu pro ochranu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a personal data protection issue in the Czech Republic with a regard to recently adopted general regulation on personal data protection (GDPR). The thesis describes the tasks, powers and activities of the Office for Personal Data Protection. An equally important part of the thesis is an explanation of basic concepts defined by a law. The aim of the thesis is to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klementová, Eva. Ochrana osobních údajů v České republice v kontextu činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní