Simona Skorčíková

Bakalářská práce

Aplikácia dane z pridanej hodnoty pri obchodovaní s tovarom v rámci Európskej únie

Application of Value Added Tax on Trading of Goods within the European Union
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci daně z přidané hodnoty při obchodování se zbožím v rámci Evropské unie. Práce vyplývá ze Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Teoretická část definuje základní pojmy z oblasti daně z přidané hodnoty, dále následuje její uplatňování při intrakomunitárních dodávkách zboží, třístranných a vícestranných obchodech se zbožím v rámci členských států Evropské …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the application of Value Added Tax on trading of goods within the European Union. The bachelor thesis follows from Act no. 235/2004 on Value Added Tax. The theoretical part defines the basic concepts of Value Added Tax, followed by its application in intra-Community delivery of goods, three-sided and multi-sided trade of goods within the Member States of the European …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2022
  • Vedoucí: Kateřina Krzikallová
  • Oponent: Milena Filipiová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava