Ing. Miluše Hadrabová

Bachelor's thesis

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu Řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu. Vliv komunikace na další složky marketingového mixu.

New communication methodologies aplied in case of Customer relationship management. Communication as the tool of company development and part of marketing mix. Communication effect for the next part of marketing mix.
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikaci jako na součást marketingového mixu a na jednu z jeho částí – na komunikační mix. Dále jsou zde rozebrány nové formy komunikační politiky a úloha komunikace v procesu Řízení vztahů se zákazníky. V aplikační části práce byla provedena výzkumná sonda, na které se podílelo celkem 95 respondentů. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem reagují …more
Abstract:
This Bachelor´s work is aimed at communication as the part of marketing mix and one of its part – communication mix. Next part analyse new methodologies of communication policy and the role of communication in case of Customer relationship management. In practical part of this Bachelor´s work was realized marketing research with participation of 95 respondents. The main goal of this work was to find …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní