Bc. Jitka JANEČKOVÁ MOŤKOVÁ

Master's thesis

Zobrazení ženy v reklamě - kontroverzní české reklamy posledních dvou desetiletí

Views of women in advertising-a controversial Czech ads last two decades
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci stereotypních genderových reprezentací a kontroverzní zobrazení ženy ve vybraném vzorku české reklamy z let 1991 ? 2011. Cílem práce je odhalit genedrové stereotypy, které v tuzemské reklamě přetrvávají. Vzorek vybraných reklam, převážně billboardů, pochází z kauz Rady pro reklamu a soutěže Sexistické prasátečko. Spolu s dotazníkovým šetřením se vyhodnocení …more
Abstract:
This thesis focuses on the identification of stereotypical gender representations and controversial views of women in a sample of Czech advertising for the years 1991 - 2011. The aim is to reveal genedr stereotypes that exist in the local advertising. The sample selected ads, mostly billboards, from case of the Council for advertising and competitions Sexist pigling. Along with the questionnaire survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011
Identifier: 18528

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Křížek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANEČKOVÁ MOŤKOVÁ, Jitka. Zobrazení ženy v reklamě - kontroverzní české reklamy posledních dvou desetiletí. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe