Jakub Proske

Bakalářská práce

Regionální rozvoj a implementace regionální politiky EU v Česku a na Slovensku

Regional Development and Implementation of EU Regional Policy in Czechia and Slovakia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie v České republice a na Slovensku. V první části jsou objasněna základní teoretická východiska, která se vztahují k regionálnímu rozvoji, regionální politice a politice soudržnosti. Další část se pak zaměřuje už konkrétně na obě zmíněné země. Je zde zpracována PEST analýza obou zemí a jejich komparace. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the theoretical aspects of regional development and regional policy of the European Union in the Czech Republic and Slovakia. The first part clarifies the basic theoretical background related to regional development, regional policy and cohesion policy. The next part then focuses specifically on both countries. There is a PEST analysis of both countries and their comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Eva Poledníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava