Pavel Salamon

Bakalářská práce

Dobývání renty v globalizované ekonomice

Rent-seeking in the Globalized Economy
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza prostředí globalizované ekonomiky, které přináší nové možnosti pro dobývání renty. Nejen národní státy, ale také světové regiony jsou totiž nuceny být co možná nejkonkurenceschopnější, investičně nejpřitažlivější, či nejatraktivnější. Teoretická část této práce je nejprve zaměřena na vývoj politické ekonomie a fenomén dobývání renty. Následně se kapitola věnuje …více
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze the globalized economic environment, which brings new opportunities for the rent-seeking. Not only nation states but also regions of the world are in fact forced to be as competitive, investment-attractive, or appealing, as possible. The theoretical part of this thesis is at first devoted to the development of political economics and the phenomenon of the rent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Michaela Tichá
  • Oponent: Vlastimil Beran

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava