Alena Sedlářová

Bachelor's thesis

Etická dimenze řízení krizí

Ethical Dimension of Crisis Management
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat úroveň a míru (dimenzi) dodržování etiky krizového řízení. Dalším cílem bylo zjistit, mají-li firmy a úřady zavedený řídící dokument etického chování během krizové situace. V rámci výzkumného šetření s využitím strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami vybraným pěti respondentům z řad firem a úřadů bylo shledáno, že dodržování etiky přestože je chápáno …more
Abstract:
The main aim of this thesis was to explore the level and rate (dimension) of conforming the ethics of crisis management. Another aim was to find out if companies have established the main governing document of ethical behavior during a crisis situation. As part of the research using structured interview with open questions selected from among five respondents from companies and authorities, it was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014
Accessible from:: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sedlářová, Alena. Etická dimenze řízení krizí. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe