Václav Bilský

Bachelor's thesis

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení bez učitele

Parking Lot Occupancy Detection by Unsupervised Machine Learning Algorithm
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci obsazenosti parkovacích míst ze statických snímků. Práce obsahuje popis úprav snímků potřebných pro předzpracování obrazu, popis algoritmu strojového učení bez učitele, princip fungování klasifikátorů K-means a Expectation Maximization. Implementace těchto částí byla za pomocí OpenCV prakticky odzkoušena na reálných snímcích parkoviště a nakonec popsány …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on detecting the occupancy of parking spaces from still images. Contains a description of editing images needed for image pre-processing, description of unsupervised machine learning algorithm, the operating principle of classifiers K-means and Expectation Maximization. Implementation of these segments were using OpenCV practically tested on real images park and finally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Michael Holuša
  • Reader: Radovan Fusek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava