Petra Cichoňová

Bakalářská práce

Optimalizace přípravy uhlíkatých materiálů ze zemědělské biomasy v mikrovlnném poli

Optimization of preparation of carbon-based materials from agricultural biomass in microwave field
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přípravou uhlíkatých materiálů mikrovlnnou pyrolýzou dvou odpadních zemědělských surovin – kukuřičného klasu a jader plodů mombínu červeného. Jsou studovány termo-chemické vlastnosti obou odpadních surovin. Optimalizací jednotlivých parametrů přípravy/mikrovlnné pyrolýzy (tj. hmotnosti vsádky suroviny - 20 g versus 60 g, atmosféry dusíku – průtočně versus vsádkově a přídavku …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with preparation of carbonaceous materials by microwave pyrolysis of two waste agricultural raw materials - corn cob and red mombin seeds. Thermo-chemical properties of both raw materials are studied. Via optimizing of individual parameters of preparation/microwave pyrolysis (i.e. weight of raw material batch - 20 g versus 60 g, nitrogen atmosphere - flow versus batch and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Lenka Matějová
  • Oponent: Barbora Grycová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí