Julie Dudková

Bakalářská práce

Operační program Životní prostředí a jeho využití

Implementation of the Environment Operational Programme
Anotace:
V bakalářské práci je charakterizována Regionální politika Evropské unie, která je v období 2007 – 2013 i v období 2014 – 2020 ideálním prostředkem, který mohou české regiony využít pro přiblížení své úrovně k vyspělým zemím západní Evropy. Dále se práce zabývá Operačním programem Životní prostředí, který je prostředkem pro financování konkrétních projektů s cílem zlepšit životní prostředí. V práci …více
Abstract:
The bachelor's thesis characterizes the Regional Policy of the European Union, which is in the period 2007 - 2013 and in the period 2014 - 2020 the ideal medium that can be used for Czech regions to approach their level to advanced countries of Western Europe. The bachelor's thesis deals with the Operational Programme Environment, which is a means to finance specific projects to improve the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Hubáček
  • Oponent: Milan Šelle

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva