Bc. Milan Smrčka

Master's thesis

Náboženské sekty a hnutí v České republice

Religious sects and movements in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o náboženských sektách a hnutích v České republice. Snaží se o objektivní, strukturovaný a všeobecný pohled na danou problematiku. Měla by sloužit k pochopení pro běžnou veřejnost a jako materiál pro budoucí učitele i jejich žáky. Pro úplnost a lepší přehled obsahuje informace o centrech,rozhovory se členy, příběhy některých z nich a v přílohách i mapy hlavních center …more
Abstract:
This dissertation is concidering about religious sects and movements in the Czech Republic. It tries to bring objective, structuralised and general view of this problematic. It should help to understand it for common public and as a material for next teachers and their students. For completenes and better overview it contains informations about centers, interviews with members, stories of some of them …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Hons

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta