Bc. Lucie Polášková

Bachelor's thesis

Veřejná správa a právo na informace

Public Administration and Freedom of Information
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na svobodný přístup k informacím ve veřejné správě. Základním právním předpisem je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Celá práce je členěna do sedmi kapitol. V první kapitole je rozebrán pojem informace obecně. Dále následuje mezinárodní úprava obsažená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod. V práci také nesmí …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on free access to information in public administration. The basic law is act no. 106/1999 Coll., about free access to information, as subsequently amended. The whole work is divided into seven chapters. The first chapter describes the problem of information in general. Followed international rules contained in the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta