Bc. Lenka Janíčková, DiS.

Master's thesis

Faktory podporující žáky s poruchou chování

Factors supporting pupils with dystropy
Abstract:
V diplomové práci jsem se zabývala problematikou podpory žáka s poruchou chování na základních školách hlavního proudu. Teoretická část práce vymezuje poruchu chování, její příčiny a vývoj. Dále shrnuje poznatky o vývojových charakteristikách školního věku zaměřených na chování a jednání dítěte. A popisuje možnosti podpory žáka s poruchou chování ve školním i rodinném prostředí. Empirická část práce …more
Abstract:
My thesis deal with The Support of a pupil with behavioral disorders in general primary schools. The theoretical part defines behavior disorders, its causes and development. Furthermore, it summarizes the findings of the developmental characteristics of schoolchildren focusing on the behavior and conduct of a child. As well it describes the possibilities of supporting a pupil with behavioral disorders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta