Jakub Kačík

Master's thesis

Priemysel 4.0 - Optimalizácia zberu online dát pre priemyselné roboty

Industry 4.0 - Optimization of Online Data Collection for Industrial Robots
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webového servera pre zber dát z priemyselných robotov od spoločnosti ABB. Cieľom práce je vytvorenie nástroja, ktorý by zabezpečil nepretržitý zber dát, ich uloženie, vizualizáciu a poskytnutie jednotlivým klientom prostredníctvom API rozhrania. Teoretická časť popisuje rozhranie pre získavanie dát z robotov, existujúce aplikácie a ich hlavné …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the design and implementation of a web server for data collection from ABB company industrial robots. The aim of this thesis is to create a tool which would ensure continuous data collection, storage, visualization and provision this data to individual clients through the API interface. The theoretical section describes an interface for obtaining data from robots, existing …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Patrik Urban
  • Reader: David Ježek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika