Theses 

Veřejná podpora v kontextu letecké dopravy - vývoj právní úpravy – Mgr. Veronika Petrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Petrová

Rigorózní práce

Veřejná podpora v kontextu letecké dopravy - vývoj právní úpravy

State Aid in the context of Air traffic - devolopment of legal basis

Anotace: Tato práce si klade za cíl podání komplexního výkladu o veřejné podpoře v odvětví letecké dopravy. První část této práce popisuje cíle politiky státní podpory a analyzuje znaky veřejné podpory, poskytuje rozdělení typů veřejné podpory a popisuje výjimky z obecného zákazu poskytování veřejné podpory, dále popisuje právní předpisy v oblasti veřejné podpory. Druhá část této práce se zabývá veřejnou podporou v odvětví letecké dopravy, a klade důraz na vývoj právních pravidel v dané oblasti, stejně jako na vývoj rozhodovací praxe. Tato část práce je rozdělena do tří velkých celků - pravidel před rokem 2014, nových pokynů z r. 2014 a pravidel pro služby obecného hospodářského zájmu a jejich limitů. Závěr této práce je věnován úvahám a návrhům de lege ferenda.

Abstract: This thesis aims on state aid in airport sector. The first part of this thesis describes the objectives of state aid policy and analyses each state aid criteria, provides a division of state aid types and describes exceptions to the general prohibin oftio state aid, furthermore describes state aid legal basis. Second part of this thesis deals with the state aid in the aviation sector, when emphasizing on the evolution of the rules and case law as well. It is divided in three big parts – the rules before the year of 2014, the new 2014 guidelines and the rules for services of general economic interest and their limits. The closure of this thesis is dedicated to de lege ferenda ideas and proposals.

Klíčová slova: veřejná podpory, leiště, letecká doprava, letecké společnosti, obecný zákaz veřejné podpory, hospodářská soutěž, Smlouva o fungování Evropské unie, Smlouva o Evropské unii, výjimky z obecného zákazu veřejné podpory, služby v obecném hospodářském zájmu, liberalizace odvětví letecké dopravy state aid, airports, air traffic, air carriers, general prohibition of state aid, competition, Treaty on functioning of the European Union, Treaty on European Union, exemptions from the general prohibition of state aid, services of general economic interest, liberalisation of air transport branch

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 4. 2016
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz