Theses 

Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva ve firmě Unipetrol RPA, největší petrochemické firmě v České republice – Pavel DVOŘÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Pavel DVOŘÁK

Bakalářská práce

Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva ve firmě Unipetrol RPA, největší petrochemické firmě v České republice

Collectiv Bargaining and Collectiv Agreement in company Unipetrol RPA, the biggest petrochemical company in Czech Republic

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na kolektivní vyjednávání a působení odborové organizace v největší petrochemické firmě v ČR. Metodou práce jsou polostrukturované rozhovory uskutečněné se zaměstnanci na pracovištích firmy. Východiskem práce je legislativně právní prostředí vzniku kolektivních smluv a působení odborů, rozsáhlý výzkum Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje. Hlavním cílem práce je šetření postojů, názorů a vnímání zaměstnanců ve vztahu ke kolektivnímu vyjednávání a působení odborové organizace. Jejich postoje k vyjednávaným ustanovením kolektivní smlouvy jimiž jsou z pohledu zaměstnanců především mzdová oblast a principy sociální politiky , k členství v odborech a fungování odborové organizace. Dalšími zjištěními jsou například postoje ke stávce, mzdovému systému používanému ve firmě,úroveň sociálního dialogu ve firmě a zastupování zaměstnanců formou zaměstnaneckých rad. Z výsledků zjištění jsou v práci vyvozeny dílčí závěry , které lze chápat jako doporučení a náměty pro odborové organizace, ale i zaměstnavatele jako sociální partnery, v jejich činnosti, kterou by měla být vysoká míra koncenzu a sociálního smíru ve firmách. Postoje zaměstnanců jsou zde do jisté míry konfrontovány s názory odborové organizace.

Abstract: The bachelor work is focused on collective bargaining and trade union actions in the largest petrochemical company in the Czech Republic. Working methods consist of semistructuralized interviews with company employees at their workplace. The outcome of this work is legislative legal environment during establishment and operation of collective agreements, trade unions, extensive research of trade unions, employers, social. partners - trade union organization in the Czech Republic and the main factors of its development. The main objective of this work is the investigation of attitudes, views and perceptions of employees in relation to collective bargaining and trade union action. Their attitudes towards negotiated provisions of collective agreements which are from the perspective of workers mainly the area of wages and the principles of social policy, towards trade union membership, the trade union activities. Other findings represent their attitude towards strike, wage system used in the company and the level of social dialogue in the company as well as representing the emploees in form of Employee Councils. As a results of the findings there are drawn sub-conclusions in this work, that can be understood as recommendations and suggestions for the trade unions but also employers as social partners in their activities, which should be a high degree of social peace and consensus within companies. Attitudes of staff are here to some extent confronted with the views of trade unions .

Klíčová slova: Odborová organizace, zaměstnavatel, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, rada zaměstnanců, sociální dialog, stávka, polostrukturované rozhovory, šetření, postoje

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Igor Pleskot, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Pavel. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva ve firmě Unipetrol RPA, největší petrochemické firmě v České republice. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz