Jan Štěpán

Diplomová práce

Detekce vodorovného dopravního značení v obrazech s využitím GPU

Road Markings Detection in Images using GPU
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl rozpoznávání vodorovného dopravního značení a detekci podélných středových a okrajových čar pruhu, ve kterém se jedoucí vozidlo nachází. Práce je rozdělená do~dvou částí, kdy teoretická část popisuje metody použité pro detekcí vodorovného dopravního značení a vlastní implementace pak jednotlivé kroky, které aplikace využívá k~detekci a následnému rozpoznání vodorovného …více
Abstract:
The goal of the Diploma thesis is the detection of road markings, edge lines, and center lines along the carriageway on which the vehicle is moving. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the methods used for detection of road markings. The second part, actual implementation, describes the individual steps used to detect and recognize the road markings based on the captured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Michael Holuša
  • Oponent: Jan Gaura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika