Jan Ivanovský

Bakalářská práce

Algoritmus A* Search implementovaný pomocí technologie CUDA

CUDA Powered A* Search Algorithm
Anotace:
Tato práce se zabývá porovnáním rychlosti dobře známého vyhledávacího algoritmu A* na procesoru a grafické kartě. Hledá se ideální rozdělení vláken, kde každé prohledává obecný graf, který byl vytvořený pomocí triangulace. Práce srovná několik způsobů jak náhodně položené body v rovině spojit a ukáže, proč je nejvhodnější Delaunayho triangulace. Výsledné řešení je kontrolováno grafickým znázorněním …více
Abstract:
This thesis presents a speed comparison of the well know A* Search algorithm implemented on processor and graphics card. The goal is to find the ideal thread division where each thread searches through a common graph created by a triangulation. The work compares several ways of connecting randomly generated points on a plane together and shows why it is best to use Delaunay triangulation. The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Dohnálek
  • Oponent: Michael Holuša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma