Jan Štěpán

Master's thesis

Detekce vodorovného dopravního značení v obrazech s využitím GPU

Road Markings Detection in Images using GPU
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl rozpoznávání vodorovného dopravního značení a detekci podélných středových a okrajových čar pruhu, ve kterém se jedoucí vozidlo nachází. Práce je rozdělená do~dvou částí, kdy teoretická část popisuje metody použité pro detekcí vodorovného dopravního značení a vlastní implementace pak jednotlivé kroky, které aplikace využívá k~detekci a následnému rozpoznání vodorovného …more
Abstract:
The goal of the Diploma thesis is the detection of road markings, edge lines, and center lines along the carriageway on which the vehicle is moving. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the methods used for detection of road markings. The second part, actual implementation, describes the individual steps used to detect and recognize the road markings based on the captured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Michael Holuša
  • Reader: Jan Gaura

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika