Jana Kubánková

Master's thesis

Hra na housle z hlediska fyziologie člověka

Physiological aspect in violin playing

Anotácia:
Záměrem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základní anatomií a funkcí soustav, které se podílí na hře na housle. Dále se zabývá potížemi a kolizemi, které nastávají či mohou nastat při hře na housle. V neposlední řadě se zabývá jejich patřičnou kompenzací.
Abstract:
The following dissertation deals with anatomy and function of all the systems that take part in playing the violin. It also deals with complications that may appears as a result of playing or right during the playing the violin. Last but not least it deals with appropriate compensation of these problems.
 

Kľúčové slová

hudební interpretace

Kľúčové slová

hra na housle

Kľúčové slová

fyziologie

Kľúčové slová

housle

Kľúčové slová

hra na jednotlivé hudební nástroje
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedúci: Bohuslav MATOUŠEK
  • Oponent: Leoš ČEPICKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Master programme / odbor:
Hudební umění / Housle