Theses 

Dotazníkové šetření na téma: „Spokojenost s výukou na K470, FEI, VŠB-TU Ostrava“ – Michal Maléř

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Michal Maléř

Bachelor's thesis

Dotazníkové šetření na téma: „Spokojenost s výukou na K470, FEI, VŠB-TU Ostrava“

Questionnaire examination "Satisfaction with the study at K470, FEI, VŠB - TU Ostrava"

Anotácia: Cílem této práce je ustanovit statistické metody, které budou vyuţity pro zhodnocení dat studie hodnocení výuky neboli evaluace výuky. Dále se také zabývá statistickými metodami, které jsou pouţity pro zhodnocení nashromáţděných výsledků a dále také korelací mezi studentským hodnocením a výsledky, jenţ student dosáhl.

Abstract: The main objective of this opus is to set up kinds of statistical methods which will be used for validating information which evaluates the satisfaction of teaching and study. As well as Student evaluation of teaching processes this study will delve into statistical methods for evaluating the acquired information. All the gathered information is through a web application which was filled by our students.

Kľúčové slová: evaluace vysoké školy, studentské hodnocení vysokoškolské výuky, posuzovací škály, výhody a nevýhody studentského posuzování vysokoškolské výuky

Keywords: Evaluationof high school, university student evaluation of teaching, assessment scales, the advantages and disadvantages of assessing studentacademic learning

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: Martina Litschmannová
  • Oponent: Pavel Jahoda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 08:08, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz