Bc. Jan Brichta

Bachelor's thesis

Srovnávací obsahová a jazyková analýza ruských a českých smluv o dílo

Comparative Content and Language Analysis of Russian and Czech Contracts for Work
Abstract:
Cílem práce je poukázat na shody a rozdíly jazykové a formální charakteristiky smluv v ruském a českém jazyce a tím usnadnit práci překladatelů v oblasti překladů korporátních textů. Pro tento účel se používají vzorové smlouvy o dílo jak v českém tak i ruském jazyce. V teoretické části bude naznačena obecná charakteristika a funkce všech základních druhů obchodních smluv a také teorie týkající se administrativního …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to show main differences and similarities between lingual and formal aspects in Russian and Czech contracts for work and with this knowledge we can facilitate translations of corporate texts. For this purpose we used model contracts for works in both languages. In the theoretical part the general characteristic and function of the basic kinds of commercial contracts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Reader: Mgr. Jana Bumbálková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta