David Ulčák

Master's thesis

Metody hraničních prvků vyšších řádů

Higher-order boundary element methods
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá variantou metody hraničních prvků (BEM), využívající nejen po částech konstantní, ale po částech polynomiální bázové funkce. Text začíná stručným úvodem a nejpodstatnějšími základními pojmy. Třetí část je věnována Gaussovým kvadraturám a jejich speciální variantě, Gauss-log kvadratuře. Následně je diskutována hraniční integrální formulace okrajové úlohy pro Laplaceovu …more
Abstract:
In this master thesis we will be concerned with a variant of boundary element method (BEM), which is using not only piecewise constant basis functions, but also piecewise polynomial ones. The text begins with a brief introduction and some fundamental terms. The third section is dedicated to Gaussian quadratures and their special variant, Gauss-log quadrature. Then, boundary integral formulation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Dalibor Lukáš
  • Reader: Michal Merta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika