Ing. David KOLENATÝ

Disertační práce

Nízkoteplotní depozice vysoce funkčních termochromických povlaků na bázi VO2 použitím pulzního reaktivního magnetronového naprašování

Low-temperature deposition of high-performance thermochromic VO2-based coatings using pulsed reactive magnetron sputtering
Abstract:
Oxid vanadičitý je díky svému reverzibilnímu fázovému přechodu prvního řádu z polovodičového do kovového stavu technologicky důležitý tenkovrstvý materiál s velkým aplikačním potenciálem (např. chytrá okna). Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací termochromických povlaků na bázi VO2. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Kapitola I je věnována obecnému úvodu a seznámení s problematikou …více
Abstract:
Vanadium dioxide is a technologically important thin-film material with a great applica-tion potential (e.g. smart windows) due to its reversible first-order semiconductor-to-metal transition. This Ph.D. thesis deals with preparation and characterization of thermochromic VO2-based coatings. The thesis is divided into five chapters. Chapter I is devoted to a general introduction and to the problem statement …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLENATÝ, David. Nízkoteplotní depozice vysoce funkčních termochromických povlaků na bázi VO2 použitím pulzního reaktivního magnetronového naprašování. Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/