Veronika Křižanová

Bakalářská práce

Bezpečnostní studie obce Rybí, okr. Nový Jičín

Security Study for the Municipality of Rybí, Nový Jičín District
Anotace:
Bakalářská práce je sestavena do tří částí. V úvodu je popsáno analyzované území, následuje analýza rizik na území obce. V další části je popsán bezpečnostní systém obce. V závěru jsou definována opatření při určitých mimořádných událostí.
Abstract:
This work consists of three parts. The first part describes analysis area which is followed by analysis of potential risk in the urban area. The second part describes security system of the urban area. In conclusion, there are arrangements and provisions in certain extreme situations defined.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Vilém Adamec
  • Oponent: Tomáš Zuber

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení