Ing. Svatopluk Fryml

Bachelor's thesis

Interní audit

Internal audit
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku interního auditu v rámci finanční kontroly ve veřejné správě jako nástroje k zajištění požadovaného způsobu nakládání s veřejnými prostředky. V první kapitole jsou definovány základní pojmy a instituty a nastíněny důležité typy kontrolních mechanismů v souvislosti s kontrolou veřejných financí. Druhá kapitola se zabývá popisem finanční kontroly upravené …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on internal audit within the framework of financial control in public administration as a tool to ensure the desired method of dealing with public funds. The first chapter defines the basic concepts and institutes, and outlines important types of controlling mechanisms related to the control of public funds. The second chapter explains the financial control under the Act …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedúci: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta