Bc. Filip Opálka

Diplomová práce

Strukturní podmíněnost hlubokých svahových deformací v anizotropním prostředí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat

The structural predisposition deep slope deformations in anisotropic media flysch zone of the Outer Western Carpathians
Anotace:
Tato diplomová práce navazuje na předchozí práce (Baroň et al. 2004, 2005; Baroň a Kašperáková 2007), kde byla dopodrobna studována stavba a vývoj vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. S dnes dostupným digitálním modelem reliéfu 4. generace (DMR) z leteckého LIDARu z Geoportálu ČÚZK bylo možné sledovat strukturní podmíněnost uvedených deformací. Byla provedena analýza povrchu terénu …více
Abstract:
This diploma thesis builds on previous work (Baroň et al. 2004, 2005; Baroň & Kašperáková 2007), which was focused on detailed structure and development of selected deep-seated slope failures in the Vsetínsko region. With recently available digital elevation model of the 4th generation (DMR) from airborne LIDAR of Geoportal ČÚZK it is possible now possible to analyse original tectonic setting in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta