Veronika Sýkorová

Bakalářská práce

Návrh úspor tepelné energie při vytápění rodinného domu

Proposal of Thermal Energy Reduction at Family House Heating
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem úspor tepelné energie při vytápění rodinného domu. Jedná se o rodinný dům na Karvinsku s jedním podlažím. Návrh úspor tepelné energie je i pro optimalizovaný rodinný dům. Tepelná ztráta rodinného domu původního i optimalizovaného je počítána normou ČSN 06 0210. Bakalářská práce je dále zaměřena na snížení spotřeby tepla, snížení nákladů na vytápění pomocí dalších …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the design of Thermal energy savings in heating a family house. I tis a family house in the Karviná region with one floor. The proposal for Thermal energy savings i salso for optimized family house. The heat loss of the original and optimized family house is calculated by the ČSN 06 0210 standard. The bachelor thesis is also focused on reducing heat consuption, reducing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Radim Janalík
  • Oponent: Tomáš Výtisk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí