Theses 

Výskyt MRSA v komunitních zařízeních – Bc. Denisa CHÝLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Denisa CHÝLKOVÁ

Diplomová práce

Výskyt MRSA v komunitních zařízeních

The appearence MRSA in commune facilitares

Anotace: Methicillin rezistentní Staphyloccocus aureus (MRSA) patří mezi nebezpečné původce nozokomiálních nákaz. Výskyt těchto kmenů v nemocničním prostředí se stále zvyšuje a představuje pro pacienty vážné epidemiologické riziko. MRSA je podmíněně patogenní mikroorganismus rezistentní vůči běžné antibiotické léčbě. Infekce se klinicky projeví u oslabených jedinců (zejména děti a senioři). S pozitivitou se setkáváme stále častěji nejen u pacientů ve zdravotnických zařízeních, ale i u obyvatel zařízeních sociálního charakteru jako jsou například domovy pro seniory. Vzhledem ke stoupajícímu výskytu MRSA v ČR se stává tato problematika čím dál tím více aktuální. Přestože je trend postupně se zvyšující, naše republika se řadí k zemím s nízkým výskytem MRSA s rozmezím rezistence na oxacillin 5-20%. Prevenci nozokomiálních nákaz v prostředí domovů pro seniory je věnována mnohem menší pozornost. Senioři jsou citlivou indikátorovou skupinou. Časté hospitalizace geriatrických pacientů v nemocničních zařízeních jsou rizikem pro jejich kolonizaci, infekci a přenos patologických agens do komunitních zařízeních a okolí. Kolonizace seniorů nebo jejich spolurezidentů s rizikovými faktory může později způsobit fatální následky v důsledku rozvoje MRSA infekce. Cílem této práce bylo zjistit prevalenci MRSA v sociálních zařízeních pro seniory. Byla provedena stěrová studie v domově pro seniory v Ostravě, které se zúčastnilo 188 rezidentů z domova důchodců, pouze 3 osoby odmítly. Celkem bylo odebráno 299 vzorků. Výskyt MRSA u seniorů byl na úrovni 3,47%. Velmi důležité bylo zjištění vysoké prevalence MRSA až 20% u vyšetřovaných seniorů, kteří byli do domova pro seniory přijati z léčebny dlouhodobě nemocných a z oddělení sociálních lůžek spádových nemocnic. Dále bylo ve vzorcích identifikováno kromě MRSA 50 kmenů (16,72%) methicilin-senzitivních stafylokoků a ve 184 (61,54%) případech byl zaznamenán výskyt koaguláza-negativních stafylokoků. Výsledky studie ukazují pravděpodobně nízkou prevalenci MRSA v domovech pro seniory. Jiná situace bude asi v zařízeních jako jsou LDN a oddělení sociálních lůžek, která jsou mimo hlavní zájem nemocniční hygieny, kde lze podle výsledků usuzovat význačný výskyt MRSA. To může mít do budoucna závažné následky nejen pro šíření MRSA do domovů pro seniory, ale také do nemocničních zařízeních. Přenos rezistentní flory u seniorů usnadňuje neschopnost dodržovat základní hygienické návyky pro sníženou mentální úroveň v důsledku senilní demence, Alzheimerovy choroby nebo jiných faktorů. Pro prevenci šíření je velmi důležitá edukace personálu a u seniorů přicházejících z LDN provádět preventivní skríningové stěry, popřípadě izolaci a lokální dekolonizaci.

Abstract: Methicillin resistent Staphyloccocus aureus (MRSA) belongs among very dangerous etiological agents of nozokomial infections. Intercurrence of these strains in hospital areas is still increasing and represents serious epidemiological risk for patients. MRSA is subject to pathogenic microorganism resistent in face of common antibiological treatment. Infection clinically approves itself in weakened individuals (children and older people). We see more and more often positivity not only in patients in medical institutions but also in inhabitants of institutions with social character as rest houses. With respect to increasing intercurrence MRSA in the Czech Republic this problematic becomes more and more actual. Although the trend is progressively increasing, our republic belongs to these countries with low intercurrence MRSA with interval of resistence to oxacillin 5-20%. Much lower attention is dedicated to prevention of nozocomial infections in rest houses. Elder people are sensitive indicative group. Frequent hospitalizations of geriatric patients in hospitals are risky for their colonization, infection and transfer of pathological agents into communite intitutions neighbour. Colonization of elder people or other co-residents with risky factors can later cause fatal consequences as a results of development of MRSA infection. The aim of this work was to find out prevelance of MRSA in social institutions for elder people. The dross study was made in the rest house for elder people in Ostrava who were admitted to the rest house from hospital long term patients and departments of socials beds of catchment hospitals. Besides MRSA there were identified - in samples 50 strains (16,72%) methicillin ? sensitive staphylococci and intercurrence of coagulasis negative staphylococci was found in 184 cases (61,54%). Results of the study shows probable low prevelance MRSA in the rest house. Another situation will be probably in institutions like hospital long term patients and departments of social beds which are out of main attention of hospital hygienic department where significant intercurrence MRSA can be found according to results. It can have significant impact to the future not only for the spread of MRSA into the rest houses but also into hospitals. Transfer of resistent microbiota to elder people is easier due to the inability to keep basic hygienic health behaviour. That can be caused by decreased mental level as a result of senile dementia, Alzheimer disease and other factors. Very important is the education of the personnel to prevent spread and carry out screening drosses of elder people coming from hospital long term patients, eventually isolate them and decolonize locally.

Klíčová slova: Methicilin rezistentní Staphyloccocus aureus (MRSA), domovy pro seniory, přenos, izolace, dekolonizace, edukace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15658 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

CHÝLKOVÁ, Denisa. Výskyt MRSA v komunitních zařízeních. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 01:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz