Edita Šimová

Bakalářská práce

Kořenové čistírny odpadních vod

Root – zone waster water treatment plants
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kořenovými čistírnami odpadních vod. V první části je stručně rozepsaná jejich historie jak ve světě tak v České republice. Následuje popis uspořádání kořenové čistírny odpadních vod. Dále jsou zde podrobněji popsány a rozděleny druhy kořenových čistíren podle distribuce vody. Navazují faktory ovlivňující provoz kořenové čistírny, které jsou zde podrobněji popsány. V …více
Abstract:
This thesis deals with root-zone waster water treatment plants. The first part briefly concerns their history in the world as well as in the Czech Republic. Secondly, description of organization of the plants follows. The next part is devoted to detailed characterization and delineation of the plants according to water distribution. Furthermore, factors influencing operation of the plants are focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Radmila Pešatová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava