Bc. Jana Samková

Diplomová práce

BOZP - vývoj a podmínky

Occupational Safety in Labour Law Relationships - Development and conditions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem BOZP – vývoj a podmínky. Úvodní část diplomové práci je věnována základním pojmům a zařazení bezpečnosti a ochrany zdraví do pracovního práva. Značná část diplomové práce se zabývá historickým vývojem a komparací právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Další část diplomové práce obsahuje současné pojetí oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a …více
Abstract:
Dissertationdealswiththetopic BOZP – development and conditions. Introductorypart ofthedissertationdealswhiththe basic concepts and inclusionofsecurity and healthprotectionintolaborlaw. Themain part ofthedissertationdealswithhistoricaldevelopment and a comparasonoflawregulationsofsecurity and healthprotectionatwork.Theother part ofthedissertationcontainspresentconceptioninareaofsecurity and healthprotectionatwork …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta