Bc. Eliška Kachlíková

Master's thesis

Jednorozměrná a dvourozměrná kapalinová chromatografie s využitím povrchově pórovitých náplní kolon

One- and two-dimensional liquid chromatography utilizing columns packed with surface-porous particles
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím úplné multidimenzionální kapalinové chromatografie pro analýzu přírodních antioxidantů. Cílem této práce bylo nalézt vhodnou povrchově porézní kolonu pro separaci v druhé dimenzi (v systému s obrácenými fázemi) na základě získaných dat z jednorozměrných separací fenolických kyselin a flavonů. Na těchto kolonách byl dále studován vliv objemu a složení rozpouštědla …more
Abstract:
The use of full multi-dimensional chromatography for the analysis of natural antioxidants was main theme of this thesis. The selection of suitable surface-porous column for separation in the second dimension (in reversed-phase system) based on data obtained from one-dimensional separation of phenolic acids and flavones was the aim of this work. The effects of volume and solvent composition of fractions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kachlíková, Eliška. Jednorozměrná a dvourozměrná kapalinová chromatografie s využitím povrchově pórovitých náplní kolon. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs