Ing. Nikola Vaňková

Diplomová práce

Kapalinová chromatografie derivátů fenolu na kolonách \nl{}plněných povrchově porézními částicemi

Liquid chromatography of phenolic compounds on columns packed with porous shell particles
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit účinnost a selektivitu vybraných kolon plněných povrchově porézními částicemi. Selektivita kolon byla charakterizována pomocí lineárního modelu volných energií s cílem vybrat kombinaci kolon s rozdílnými typy převažujících interakcí, které by byly vhodné pro použití v dvourozměrné kapalinové chromatografii. Pro hodnocení účinnosti byly použity homology alkylbenzenů …více
Abstract:
The goal of the thesis was to evaluate efficiency and selectivity of selected columns packed with the porous shell particles. Selectivity was characterized using linear free energy relationship model to choose the combination of columns with different types of prevailing interactions, suitable for application in two-dimensional liquid chromatography. Homologeous alkylbenzenes were chosen to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaňková, Nikola. Kapalinová chromatografie derivátů fenolu na kolonách \nl{}plněných povrchově porézními částicemi. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická