Eva Riedlová

Bakalářská práce

Zhodnocení dostupnosti pobytových sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Evaluation of the Availability of Residential Social Services for People with Chronic Mental Illness
Anotace:
Postavení seniorů v soudobé společnosti je značně složité. Lidé upřednostňují své potřeby a zájmy, dochází k vytěsňování modelu třígeneračních rodin a změnám přístupu k péči o seniory. S postupným prodlužováním střední délky života však počet seniorů roste, což má nemalý dopad na kapacitu sociálních služeb. Předmět bakalářské práce je zaměřen na charakteristiku poskytovaných sociálních služeb a následnou …více
Abstract:
The position of seniors in contemporary society is quite difficult. People prioritize their needs and interests, the model of three-generation families is being pushed out and the approach to care for the elderly is changing. However, with the gradual increase in life expectancy, the number of seniors is growing, which has a significant impact on the capacity of social services. The subject of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Ivana Vaňková
  • Oponent: Vojtěch Beck

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava